•  

Technické podmienky

 • Stiahnite si príručku žiarového zinkovania !!!
 • Obsahuje cenné rady pre prípravu konštrukčných dielov pred samotným žiarovým zinkovaním. Príručka bola posudzovaná všetkými členmi Asociácie českých a slovenských zinkovní (www.acsz.cz).
 • Súbor na prevzatie je vo formáte PDF  (Adobe Reader) a je v českom jazyku.

Pravidlá (podmienky) zinkovania (ISO)

 • Zinkovať je možné ocele tr. 10 a 11 (chemické zloženie udáva norma STN EN ISO 1461).
 • Bežné odmastnenie a morenie v procese zinkovania neodstráni farbu, mazadlá, oleje atď.
 • Uzavreté a duté výrobky musia byť opatrené otvormi pre vtok a výtok zinku, resp. odvzdušnenie.
 • Lokálne zvary zmenia vlastnosti výrobku, čo sa prejaví na lokálnej zmene hrúbky zinkového povlaku.
 • Dlhšie dielce sa musia mechanicky rovnať, pretože sa pri zinkovaní deformujú vplyvom teploty a vnútorného pnutia (vznik pri zvarovaní nerovnakých profilov, materiálov rôznej hrúbky, materiálov valcovaných za studena, kovaných dielcov).
 • Dielce sa viažu na traverzu (výrobok sa vešia): sú potrebné otvory, resp. závesy (vznik odtlačkov po závesných prípravkoch, nepozinkované plochy).
 • Po pozinkovaní sa na povrchu nachádza zinkový popol, nahromadeniny, stečeniny – hroty.
 • Farebný odtieň zinku a biela hrdza neznižuje životnosť, práve naopak, zinková hrdza vytvára ďalšiu ochrannú vrstvu a nemôže byť dôvodom reklamácie.
 • Celková plocha bez povlaku nesmie prekročiť  5 % celkovej plochy povrchu výrobku. (musí sa opraviť farbou /tupovaním/, alebo sprejom s min. obsahom zinkového prášku 70 %)
 • Jednotlivá súvislá plocha bez zinkového povlaku nesmie byť väčšia ako 10 cm2.

Minimálne hrúbky povlaku podľa normy STN EN ISO 1461:

Výrobok a jeho hrúbka Miestna hrúbka povlaku Priemerná hrúbka povlaku
(mm) (µm) (µm)
t > 6 70 85
3 < t ≤ 6 55 70
1,5 ≤ t ≤ 3 45 55
1,5 < t 35 45

 • Žiarové zinkovanie je nanášanie ochranného zinkovaného povlaku ponorením predmetu do roztaveného zinku. Žiarový zinkový povlak je progresívny spôsob a technicky dokonalé riešenie protikoróznej ochrany ocele. Zinkovaniu predchádza chemická predúprava. Výrobky pred zinkovaním musia spĺňať technické požiadavky. Zinkovanie sa prevádza podľa normy STN EN ISO 1461. Zinkovať možno neukľudnenú oceľ tr. 10 a 11, pri ukľudnenej oceli tr. 11 dochádza k nadmernému náberu zinku. Diely na zinkovanie môžu mať maximálne rozmery 6800 x 1400 x 2300 mm, výrobky presahujúce tieto rozmery (max. o 200 mm) je nutné konzultovať. Maximálna hmotnosť jedného dielca nesmie presiahnuť 3000 kg. Zložité dielce sa pri zinkovacej teplote 450 – 460 oC deformujú následkom pnutia, ktoré vzniká pri zvarovaní nerovnakých profilov, materiálov rôznej hrúbky a plechov valcovaných za studena, ako aj tepla.
 • Povrch a úprava výrobkov pred zinkovaním. Povrch môže byt pokrytý koróziou do takej miery, aby sa dala odstrániť bežným morením. Nie je možné zinkovať výrobky so silnou resp. plátkovou koróziou. Povrch nesmie byť znečistený farbou, grafitom, mazadlami, asfaltom, silikónovými olejmi, hutníckymi značkami a nálepkami, ktoré sa nedajú odstrániť kyslím odmastením, alebo morením v kyseline chlorovodíkovej. Nečistoty odstráni objednávateľ. Nerovnosti materiálu sú viditeľné aj po zinkovaní. Výrobky musia byť opatrené otvormi pre vtok a výtok zinku resp. odvzdušnenie. Uzavreté a duté výrobky nie je možné zinkovať. Tyčové profily musia mať otvory na zavesenie na obidvoch koncoch. Pri dĺžke výrobku nad 4000 mm je nutný technologický záves v strede výrobku, aby sa zabránilo tepelnej deformácii. Pri rúrach, U a I profiloch a pod. v dĺžkach nad 5000 mm, pri hrúbke steny do 4 mm dochádza k tepelnej deformácii vplyvom pnutia materiálu. Diely privezené k zinkovaniu, ktoré nebudú príslušne upravené, je nutné upraviť, čo je potrebné konzultovať s technológom zinkovne.
 Technické podmienky / 2 - foto
 Technické podmienky / 2 - foto
 Technické podmienky / 2 - foto
 • Zvary musia byť vykonané v ochrannej atmosfére, dobrej kvality, dobre očistené, otryskané. Nekvalitné zvary, zbytky trosky a iné znehodnocujú kvalitu zinkovania.
 Technické podmienky / 3 - foto
 Technické podmienky / 3 - foto
 Technické podmienky / 3 - foto
 • Pozinkovaný povrch bude rovnomerný, priľnavý s minimálnou hrúbkou zinku podľa normy STN EN ISO 1461. Na žiadosť zákazníka môže byť vystavený protokol o kvalite a kompletnosti zinkovaného materiálu. Podľa drsnosti a akosti materiálu môže byt vzhľad povlaku šedý, strieborný, matný, tmavo sivý, so šedými a lesklými odtieňmi, hladký alebo drsný. Farebný odtieň výrobku je teda závislý od zinkovaného materiálu a nemôže byť dôvodom reklamácie, nemá vplyv na zníženie životnosti zinkového povlaku. Na povrchu ostanú otlačky po závesných prípravkoch. Dovolená plocha na opravu po pozinkovaní je 0,5 % povrchu výrobku. Opravy možno previesť farbou, alebo sprayom, ktorý má podobné zloženie ako zinková vrstva (minimálny obsah zinkových častíc je 70 %). Čistenie materiálu (odstránenie ihličiek zinku a nevyplavený popol) sa spravidla nevykonáva, na základe požiadavky odberateľa môže byť dohodnuté. 
 Technické podmienky / 4 - foto
 Technické podmienky / 4 - foto
 Technické podmienky / 4 - foto